Regulamin strony

Regulamin przewozu osób i rzeczy Regiobus Sp. z o.o Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także warunki przewozu Podróżnych i posiadanych przez nich rzeczy w odpłatnych przewozach regularnych w transporcie drogowym na liniach autobusowych obsługiwanych przez Regiobus Sp. z o.ozwanym dalej Przewoźnikiem.

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I SŁOWNIK

 

1.Postanowienia regulaminu stosuje się w odpowiednim zakresie do przewozu osób wraz z bagażem podręcznym w grupowym przewozie osób. Przez grupowy przewóz osób rozumie się przewóz, o którym mowa w art.19 i art. 21 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr.50, poz. 601 z póz. zm.).

Niniejszy regulamin wydano na podstawie art.4 ustawy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr.50, poz. 601 z póz. zm.) z uwzględnieniem wymogu wskazanego w art. 18 b pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2088 z póz. zm.).

2.Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do osób, które zawarły z Przewoźnikiem umowę o przewóz na określonej linii regularnej obsługiwanej przez Przewoźnika i uwidocznionej w obowiązującym publicznie głoszonym rozkładzie jazdy.

3.Zawarcie umowy przewozu na regularnych liniach autobusowych Przewoźnika w publicznej komunikacji wymaga spełnienia przez Podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd i posiadania go w trakcie przejazdu, z tym zastrzeżeniem, że o ile jest to bilet nabyty po cenie ulgowej posiadania również dokumentu uprawniającego do nabycia takiego biletu.

4.Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się Podróżny ruszy z przystanku.

5.Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a)Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

b)Przewoźnik – Regiobus Sp. z o.o

 1. Poprzeczna 1A, 58-531 Łomnica, KRS 0000633755, REGON 365241241, NIP 6112768554.

c)Bilet – dokument uprawniający do przejazdu osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.

d)Umowa przewozu – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na podstawie której Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażera i jego bagaż z miejsca wybranego do miejsca docelowego wskazanego w treści biletu.

e)Rozkład jazdy – plan przejazdów autobusów Przewoźnika na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków, godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.

f)Bagaż podręczny – bagaż o wadze do 5 kg, który Pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera.

g)Bagaż podstawowy – bagaż bezpłatny, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.

h)Bagaż dodatkowy – bagaż dodatkowo płatny, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.

6.Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autobusowych wykonywanych przez Przewoźnika.

7.Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 • 2.

PASAŻER

1.Pasażer powinien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.

2.Pasażer powinien zająć miejsce w autobusie wskazane przez obsługę przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego autobusu.

3.Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, posiadać bilet oraz ważny dokument tożsamości.

4.Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak dokumentów wskazanych w § 2 pkt.

5.Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autobusu.

6.Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

7.Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa dopuszcza się zanieczyszczenia autobusu jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed powstania zanieczyszczenie.

8.W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

9.Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autobusach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

10.Dzieci do lat 12 podróżują wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie małoletniego”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności kierowcy autobusu i przekazany mu przed zajęciem miejsca w autobusie. Przy wypełnianiu i podpisywaniu ww. oświadczenia rodzic bądź prawny opiekun obowiązany jest wykazać kierowcy fakt bycia rodzicem bądź opiekunem prawnym dziecka. W przypadku niewykazania faktu o którym mowa w zdaniu poprzednim kierowca może odmówić wykonania przewozu a Przewoźnik dokona zwrotu ceny biletu.

11.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autobusem.

12.Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 • 3.

PRZEWOŹNIK

1.Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa.

2.Kierowca autobusu ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer

a)nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b)znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

c)zachowuje się w sposób negatywnie wpływający na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne swojego zachowania ponosi Pasażer.

3.W autobusach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie papierosów i e-papierosów.

4.Zabrania się przewozu zwierząt na pokładzie autobusu bez ważnego biletu dotyczącego przewozu zwierząt.

5.Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest przed zajęciem miejsca w autobusie okazać książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny dokument stwierdzający aktualność szczepień. W przypadku nieokazania takiego dokumentu kierowca może odmówić zgody na zajecie miejsca w autobusie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Przewoźnik może odmówić dokonania zwrotu ceny za bilet zwierzęcia a w przypadku rezygnacji z przewozu pasażera również za jego bilet.

6.Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim kierowca może odmówić zgody na zajecie miejsca w autobusie. W takiej sytuacji Przewoźnik może odmówić dokonania zwrotu ceny za bilet zwierzęcia a w przypadku rezygnacji z przewozu pasażera również za jego bilet.

7.Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

8.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

9.Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków.

10.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autobusu do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.

11.Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

12.W przypadku powzięcia informacji o braku możliwości wykonania przewozu, Przewoźnik dołoży należytej staranności by niezwłocznie poinformować Pasażera o tej sytuacji.

13.Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autobusem zastępczym – innym niż przewoźnika. Autobus taki zostanie oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

14.Trasa przejazdu ze względów logistycznych (np. utrudnienia atmosferyczne, zdarzenia drogowe) może różnić się od tej podanej w Rozkładzie jazdy.

 • 4.

BILETY

Za przejazdy w krajowej komunikacji regularnej przewoźnik pobiera opłaty normalne lub ulgowe według cen umownych ogłoszonych w taryfach lub cennikach, które zgodne z art. 11 ustawy prawo przewozowe, przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości. Dwóch i więcej uprawnień do ulgi, wynikających z różnych tytułów, nie stosuje się równocześnie od opłat za ten sam przewóz. Bilety autobusowe u kierowcy-konduktora w autobusach przejeżdżających przez daną miejscowość. Jednorazowe bilety autobusowe ważne są tylko na jeden kurs. W przypadku odbywania podróży z przesiadaniem, na każdy kurs (autobus) należy nabywać oddzielony bilet. Bilet nabyty u kierowcy w czasie wykonywania kursu ważny jest tylko na ten kurs.

Prawo nabycia biletu i wejścia do autobusu poza kolejnością przysługuje inwalidom o widocznym kalectwie oraz inwalidom I grupy za okazaniem legitymacji inwalidzkiej, kobietom ciężarnym, osobą z dziećmi na ręku, chorym na cukrzycę. Posłom na Sejm Rzeczypospolitej i Senatorom oraz osobom korzystającym z okresowych biletów służbowych przysługuje prawo zamówienia w kasie biletowej miejsca poza kolejnością.

Przejazdy do pracy i szkół z biletami miesięcznymi.

Bilety miesięczne wydaje się na okres jednego miesiąca kalendarzowego na określone linie kursy, relacje w autobusowej komunikacji zwykłej. Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna. Osoba uprawniona do korzystania z ulgi na mocy przepisów szczególnych może nabyć bilet miesięczny ulgowy.

Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest bilet niewykorzystany, zwrócony przewoźnikowi. Zwrotu należności dokonuje kasa biletowa, która sprzedała bilet po uzyskaniu przez podróżnego poświadczenia przed rozpoczęciem przejazdu od dyżurnego w punkcie początkowym o niewykorzystaniu biletu. Zwrot należności za przerwany lub nie odbyty z winy przewoźnika przejazd, dokonuje przewoźnik na podstawie pisemnego wniosku wniesionego przez podróżnego. Bilet w przypadku nie ukończenia kursu powinien być poświadczony przez kierowcę.

1.Pasażer nabywa bilet bezpośrednio w biurze przewoźnika u kierowcy lub na stronach internetowych świadczących usługę sprzedaży biletów Przewoźnika.

2.Bilet jest dokumentem i nie może być odstąpiony innej osobie.

3.Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca w autobusie.

4.Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika.

5.Wystawiony przez Przewoźnika bilet dotyczy zawsze jednego przejazdu zgodnie z wybraną przez pasażera datą i godziną przejazdu. Zmiana daty i godziny przejazdu możliwa jest tylko poprzez dokonanie zwrotu biletu i dokonanie zakupu nowego biletu na przejazd mający się odbyć w innej dacie i/lub o innej godzinie.

Obowiązki podróżnego.
a) Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet na przejazd i okazać go na żądanie kierowcy autobusu i organów kontroli.
b) Podróżny, który wsiada do autobusu bez ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu, obowiązany jest bez wezwania zakupić bilet.
c) Podróżny obowiązany jest dbać o to, aby wsiadł do właściwego autobusu i wysiadł z niego na właściwym przystanku.
d) Podróżnemu nie wolno zajmować autobusie miejsca już zajętego w sposób widoczny przez innego pasażera. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wpisanym numerem miejsca.

Ujawnienie pasażera bez biletu opłaty dodatkowe.

Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo, w razie odmowy zapłacenia należności żądać dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości podróżnego, a w razie odmowy okazania dokumentu tożsamości zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych uprawnionych organów porządkowych w celu ustalenia tożsamości podróżnego, a także może zatrzymać dokument przewozu lub dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, jeżeli ma uzasadnione uzasadnienie, że jest on podrobiony lub przerobiony.

Za przejazd bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego oraz za przewóz zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfą przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat podróżny płaci właściwą należność i opłatę dodatkową lub otrzymuje wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Powyższe stosuje się również w przypadku nie posiadania przez podróżnego przy sobie podczas przejazdu ważnego dokumentu przewozu. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się na podstawie ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika, w następujący sposób:

 1. a) jako 50 – krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
  b) jako 40 – krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
  c) jak 20 – krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do autobusu zwierzęta i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłatę – bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za zabieranie do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków
  d) jako 150 – krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Wysokość opłaty manipulacyjnej ustala przewoźnik w wysokości nie wyższej niż 10% wysokości opłaty dodatkowej.

 • 5

BAGAŻE

1.Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży.

2.Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego, który może mieć przy sobie na pokładzie autobusu oraz 1 sztuki bagażu podstawowego umieszczanego w luku bagażowym autobusu. Bagażem podręcznym jest bagaż nie dużych rozmiarów umożliwiający pasażerom bezpieczne i komfortowe podróżowania (np. plecak, torebka, aktówka, neseser). Bagażem podstawowym jest bagaż większych rozmiarów i o większej wadze(np. walizka, torba podróżna, plecak podróżny/turystyczny, wózek dziecięcy).

3.Bagażu dodatkowego nie stanowią urządzenia niezbędne Pasażerowi do poruszania się, np. wózek inwalidzki, kule.

4.Pasażer ma prawo przewozu bagażu dodatkowego w luku bagażowym za dodatkową opłatą w wysokości 15 złotych. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do dodatkowego bagażu jest oznaczenie takiej opcji przy dokonywaniu zakupu biletu przez system sprzedażowy na stronie internetowej Przewoźnika.

5.Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

6.Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu.

7.Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.

8.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.

9.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.

10.Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.

11.Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autobusu stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z § 6.

12.Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w autobusach, nie zaleca się przewozu w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych, i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.

 

Regulamin wynajmu

(przewozy międzynarodowe/ krajowe, obsługa imprez, wynajem autokarów )

w firmie Regiobus Sp z o. o

                                                                                                   § 1.

Firma/Przewoźnik: Regiobus Sp z o. o z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 1 a, 58-531 Łomnica
Klient / Wynajmujący: osoba prywatna, firma lub organizacja dokonująca rezerwacji wynajmu autokaru/pojazdu (bus, autobus inny pojazd)
Kierowca: kierowca autokaru, kierowca pojazdu lub podwykonawca.

                                                                                                 § 2.

Warunki regulaminu mają zastosowanie bez względu na to, czy umowa ma formę pisemną, ustną czy odbywa się drogą elektroniczną.
Osoba wynajmująca / zlecająca jest osobom reprezentującą wszystkich podróżujących pasażerów w danym zleceniu, odpowiada za ich działania oraz decyzje podczas przewozu, jak również za wszelkie dodatkowe koszty, bez względu czy podróżuje razem z pasażerami, czy jest tylko stroną. Dodatkowe zlecenia czy też zmiany w warunkach wynajęcia przyjmowane są tylko od Wynajmującego lub przez wskazanego przez niego pisemnie reprezentanta / przedstawiciela będącego na miejscu jednocześnie samemu pozostając w stałym kontakcie.
Składanie / przyjmowanie oferty
Wycena oferty wynajmu jest przygotowywana indywidualnie na podstawie informacji dostarczonych przez Wynajmującego, ważność oferty jest też ustalana indywidualnie. Trasa przejazdu jest wskazywana przez Przewoźnika, chyba że Wynajmujący wyraźnie określił ją w zleceniu, jednak w tym wypadku jeśli dojazd jest niemożliwy lub utrudniony, to Przewoźnik decyduje o zmianie trasy lub warunkach dojazdu..
Potwierdzenie oferty / wynajmu
Potwierdzeniem przyjęcia jest wygenerowanie zlecenia, które opatrzone zostaje numerem i przesłane drogą elektroniczną. Podpisane i odesłane potwierdzenie przez Wynajmującego jest jedyną podstawą akceptacji warunków wynajmu, ewentualnych zmian i reklamacji.

Opłaty za wynajem oraz koszty dodatkowe
1) W zatwierdzonym i przesłanym zleceniu, Wynajmujący otrzymuje pełną informację na temat kosztów wynajmu, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów takich jak np. opłaty drogowe, parkingowe, podatki, koszty utrzymania kierowcy i tp. Ilość kierowców zawsze jest dostosowana do czasu przejazdu i zgodna z Ustawą o czasie pracy kierowców o ilości kierowców na danej trasie ich czasie pracy, przerwach etc. Decyduje zawsze Przewoźnik.
Koszty parkingów, noclegów oraz wyżywienia kierowcy spoczywają na Wynajmującym. Podczas tras dłuższych niż 10 godzin kierowca musi mieć zapewniony osobny pokój o przyzwoitym standardzie oraz posiłek, który powinien obejmować śniadanie oraz obiadokolacje.

2)Po zakończeniu wynajmu, jeżeli autokar/pojazd w wyniku działań pasażerów wymaga dodatkowego sprzątania, ponad to, co zwykle jest wykonywane, lub konieczne są dodatkowe naprawy uszkodzonych elementów, Wynajmujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami za sprzątanie / naprawę.
Firma zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za szkody wyrządzone przez Wynajmującego lub pasażerów podczas przejazdu, na podstawie sporządzonego przez kierowcę wraz z Wynajmującym, protokołu i zdjęć szkody.

3) Odbieranie pasażerów z lotniska odbywa się o czasie wskazanym przez Wynajmującego, po tym czasie, jeśli przylot się opóźnia doliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 50 zł brutto za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę.

4) Płatność w całości pobiera się po zakończeniu usługi, chyba że wcześniejsze ustalenia stron były inne.

5)Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany w wykonaniu usługi, zmiany trasy, lub niewykonaniu usługi w całości, lub jej części w przypadku okoliczności, które są niezależne od Przewoźnika i tak np. strajki, zamknięte drogi, ataki terrorystyczne, niesprzyjające warunki pogodowe i drogowe i tp. W skrajnych przypadkach Przewoźnik może anulować zlecenie bez dalszej odpowiedzialności. Zapłacona kwota zostanie zwrócona Wynajmującemu.

6)Wszystkie anulacje przez Wynajmującego wymagają formy pisemnej na adres regiobus@krycha.pl jak najszybciej i najpóźniej na 2 dni przed datą wynajmu.

7)Wynajmujący korzysta z danego pojazdu na ustalonej trasie według zlecenia, każda zmiana trasy przejazdu lub dodatkowy czas użytkowania musi być uzgodniony z Przewoźnikiem i podlega dodatkowej opłacie. W wynajętym pojeździ, nie może być przewożonych więcej pasażerów niż jest miejsc siedzących, lub nie więcej niż przewidują to przepisy.
Podczas rezerwacji Przewoźnik musi zostać bezwzględnie poinformowany rezerwacjach autokarów na imprezy masowe takie jak np. mecze piłki nożnej, festiwale muzyczne, demonstracje polityczne lub podobne oraz jeśli przewożone pasażerami będą dzieci. Niepowiadomienie Przewoźnika o charakterze przejazdu będzie traktowane jako naruszenie i może być powodem wypowiedzenia rezerwacji bez odszkodowania lub zwrotu kosztów.

8) Czas pracy i odpoczynek kierowcy podlega Ustawie o Czasie Pracy Kierowców i musi być bezwzględnie przestrzegany (WE 561/2006).
Korzystający / wynajmujący / pasażerowie nie mogą opóźniać lub przerywać podróży w sposób, który może narazić kierowcę do naruszenia przepisów dotyczących godzin jego pracy. Jeśli wystąpią jakiekolwiek naruszenia, Wynajmujący będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione koszty oraz nałożone kary.W przypadku dodatkowej kontroli służb, które zostały wezwane przez Wynajmującego, kierowca bezpośrednio po kontroli ma prawo do dodatkowej godzinnej przerwy, mającą na celu spokojne wypełnienie niezbędnej dokumentacji pokontrolnej, oraz wyciszenie się kierowcy po dodatkowym stresie, w tym przypadku za możliwe opóźnienia Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

9)Przewoźnik, planując czas podróży uwzględnia odległość, stan dróg, warunki atmosferyczne oraz inne dodatkowe aspekty na wyznaczonej trasie, pomimo tego nie gwarantuje to jednak zakończenia podróży w określonym czasie. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub niedogodności spowodowane faktycznym czasem podróży, które nie wynikają z jego winy. Na czas podróży mogą wpłynąć warunki drogowe, wypadki, niekorzystne warunki pogodowe, kontrola policji, ITD, służb celnych lub innych służb państwowych, które mogą opóźnić kierowcę odbierającego pasażerów w uzgodnionym terminie, lub dostarczającego ich do ustalonego miejsca.
W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik zobowiązuję się w jak najkrótszym możliwym terminie na jej usunięcie lub podstawienie pojazdu zastępczego o takim samym, lub podobnym standardzie.

10) Palenie i spożywanie alkoholu lub narkotyków jest zabronione na pokładzie autokaru/pojazdu oraz podczas trwania całego przewozu.
Każdy pasażer, którego zachowanie narusza przepisy ustawowe, jest agresywny, przeszkadza kierowcy podczas jazdy, jest pod widocznym wpływem alkoholu lub narkotyków może zostać usunięty z pojazdu, lub kierowca ma prawo uniemożliwić mu wejście na pokład.
W skrajnym przypadku, jeżeli zachowanie pasażera/ów zagraża bezpieczeństwu kierowcy, innych osób podróżujących lub pojazdowi, Przewoźnik ma prawo skrócić lub zakończyć podróż według własnego uznania, a roszczenia o odszkodowanie lub zwrot w całości, lub w części nie będą rozpatrywane.
Wszelkie szkody wyrządzone przez pasażerów i koszty z tym związane spoczywają na Wynajmującym.

11) Wszyscy pasażerowie objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia, które mogą wystąpić, gdy pasażerowie pozostają w autokarze/pojeździe. Wszelkie inne zdarzenia powodujące szkody poza autokarem/pojazdem nie są objęte tym ubezpieczeniem.
Obowiązkiem pasażerów jest zapinanie pasów bezpieczeństwa.
Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, obrażenia, straty pasażerów stojących lub poruszających się po pojeździe będącym w ruchu, lub pasażerów będących pod wpływem alkoholu , lub narkotyków.

12) Autokar/pojazd dostarczony przez Przewoźnika zabiera ustaloną w zleceniu liczbę pasażerów wraz z bagażem. Każdy pasażer może zabrać ze sobą 1 sztukę bagażu podręcznego o wadze do 10 kg i 1 sztukę bagażu podstawowego o wadze nieprzekraczającej 20 kg.

13) Wynajmujący musi upewnić się, że podaje prawidłowe informacje w momencie dokonywania rezerwacji i poinformować Przewoźnika tak szybko, jak to możliwe, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany lub planuje przewieźć dodatkowy bagaż. Przewóz dodatkowego lub niewymiarowego bagażu może podlegać dodatkowej opłacie.
Wszystkie przewożone bagaże muszą zmieścić się do luków bagażowych. Na pokładzie autokaru/pojazdu mogą znajdować się wyłącznie małe bagaże podręczne lub torebki. Przewoźnik zdecydowanie zaleca, aby na pokładzie autokaru/pojazdu nie pozostawiać żadnych cennych przedmiotów, nawet jeśli autokar/pojazd jest zamknięty. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia pozostawionego na pokładzie autokaru/pojazdu.

14) Rzeczy pozostawione w autokarze/pojeździe będą przechowywane w biurze Przewoźnika przez maksymalny okres 30 dni, od wykonania przewozu, a następnie zostaną zutylizowane. Ewentualne koszty związane z odbiorem/odesłaniem pozostawionej własności ponosi Wynajmujący lub pasażer.

                                                                                            

REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie korespondencji elektronicznej na adres skrzynki internetowej Przewoźnika regiobus@krycha.pl w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.

2.Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

3.Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu skan pisemnego potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty.

4.Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia.

5.W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.

6.Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

2.Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wszelkie wnioski, co warunków świadczenia przez Przewoźnika publicznych przewozów osób na regularnych jego liniach, a także skargi na uchybienia w zakresie poziomu obsługi przewozów można składać pisemnie na adres Regiobus Sp. z o.o,ul. Poprzeczna 1a, 58-531 Łomnica lub bezpośrednio pod tym samym adresem w sekretariacie. Przewoźnik obowiązany jest udzielić na wniosek lub skargę pisemną odpowiedzieć w terminie 30 dni o ile składający wniosek lub skargę wskazał swój adres.

Niniejszym regulamin obowiązuje z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Przewoźnika, tj. z dniem 02.01.2019 r. i ogłoszeniu go w sposób zwyczajowo przyjęty.